Zásady zpracování osobních údajů

V souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), které se s účinností od 25. května 2018 vztahuje na zpracování Vašich osobních údajů ze strany naší společnosti Jazyková škola H.O.E. s.r.o., IČ 017 30 126, Špitálská 182, 500 03 Hradec Králové, (dále jako "Společnost" nebo také „my“), Vám níže poskytujeme shrnutí základních informací o zpracovávání a ochraně Vašich osobních údajů ze strany Společnosti.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Osobní údaje, které o Vás zpracováváme a jejich rozsah se liší zejména podle účelu a poskytovaných služeb:

 • identifikační údaje - jméno, příjmení, datum narození
 • kontaktní údaje - adresa, e-mailovou adresa, telefonní číslo;
 • název firmy, IČ, DIČ, sídlo firmy (pokud jste podnikatel);
 • bankovní spojení;
 • údaje o poptávaných či zakoupených produktech a službách;
 • údaje z komunikace mezi Vámi a námi;
 • údaje o škole (kterou mateřskou, základní či střední školu konkrétně navštěvujete)

JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE VYUŽÍVÁME

Vaše osobní údaje využíváme zejména k následujícím účelům:

 • činnostem směřujícím k uzavření smlouvy a realizaci Vaší objednávky;
 • správě našeho smluvního vztahu, zajištění zákaznického servisu;
 • komunikaci s Vámi;
 • řešení Vašich reklamací a stížností;
 • plnění našich zákonných povinností (např. vedení účetnictví);
 • analýze, hodnocení a zlepšování našich služeb zákazníkům;
 • marketingové činnosti související s naším předmětem podnikání;

Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, závisí na účelu, pro který dané osobní údaje zpracováváme. Vaše osobní údaje tedy v konkrétním případě můžeme zpracovávat bez Vašeho souhlasu, pokud:

 • je to nezbytné pro účely uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi;
 • je to nezbytné ke splnění našich zákonných povinností (např. v oblasti účetnictví a daní);
 • je to nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. v souvislosti s uplatňováním nároků z uzavřených smluv, v souvislosti s analýzou a zlepšováním našich služeb, kvůli úspěchu v hospodářské soutěži, apod.);

JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje uchováváme jen po tu dobu, dokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování a následně jen po dobu a za podmínek v souladu s příslušnými právními předpisy a dále také deset (10) let po jejich ukončení.
Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje pouze na základě Vašeho souhlasu a pro jejich další uchování neexistuje zákonný důvod nebo oprávněný zájem, můžete svůj souhlas se zpracováním odvolat a Společnost vymaže, zničí nebo anonymizuje vaše osobní údaje nejpozději do 30 (třiceti) dnů od odvolání souhlasu.


KOMU POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout:

 • dodavatelům, kteří nám poskytují své služby související s naší činností, společnostem poskytujícím Společnosti účetní, daňové a právní služby, IT správcům zajišťujícím reklamní činnosti apod. a to vždy pouze v souvislosti s naším předmětem podnikání;
 • jiným osobám v souladu s příslušnými právními předpisy (např. oznámení finančním úřadům v případech stanovených zákonem, policii v rámci šetření trestné činnosti apod.).

JAK CHRÁNÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

 •  Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás mimořádně důležitá, využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT systémů i obnovu dat v případě incidentu. Kde je to vhodné, využíváme na ochranu Vašich údajů šifrování. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.


WEBOVÉ STRÁNKY

Naše stránky používají tzv. cookies, malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači, chytrém telefonu či jiném zařízení a které jsou užívány ve Vašem prohlížeči:

 • technická cookies – slouží k tomu, aby naše stránky fungovaly správně, a bez jejich používání se zpravidla neobejdeme;
 • funkční cookies – usnadňují vám používání našeho webu, například abyste se nemuseli neustále přihlašovat nebo pořád dokola nastavovat své preference (pokud zpracováváme vaše heslo, je vždy zašifrované);
 • analytické cookies - nám pomáhají vylepšit naše stránky i nabídku produktů, z čehož ve výsledku těžíte vy; analytické cookies jsou shromažďovány skriptem společnosti Google Inc., která následně tato data anonymizuje.  Anonymizované cookies již nelze přiřadit konkrétnímu uživateli, resp. konkrétní osobě.
 • zjištění informací o prohlížení reklam, abychom Vám nezobrazovali reklamu na zboží, o které nemáte zájem

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o navštívených stránkách  mohou být využity k zobrazení a přizpůsobení reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.

V případě nesouhlasu s používáním cookies a údajů získaných prostřednictvím našich internetových stránek, které využívají technologie cookies pro účely uvedené výše, máte možnost zablokovat používání technologie cookies příslušným nastavením svého internetového prohlížeče nebo jiného počítačového programu (tj. nastavte svůj internetový prohlížeč nebo jiný počítačový program tak, aby blokoval, resp. zakazoval/nepovoloval, použití technologie cookies).

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména tato práva:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud byl poskytnut,
 • v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pokud budete chtít uplatnit jakékoliv výše uvedené právo, kontaktujte nás prosím s využitím kontaktních údajů uvedených níže:

 • telefonicky na čísle: +420 777 314 220
 • elektronicky na e-mail: admin@house-of-english.cz
 • písemně na výše uvedené adrese Společnosti.

V Hradci Králové dne 25.5.2018

Kontaktní informace

Jazyková škola H.O.E. s.r.o. (House of English)
Učebny: Wonkova 340, Hradec Králové
Sídlo: Zelená 764, 500 04 Hradec Králové
Do obchodního rejstříku zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové dne 4.června 2013, oddíl C, vložka 32301.

IČO 01730126

Obecné informace:

Mgr. Katina Chalupová

ředitelka jazykové školy

Telefon: +420 777 314 220

E-mail: info@house-of-english.cz

Informace o kurzech pro předškoláky a první stupeň, informace k online kurzům:

Bc. Adéla Vejvodová

zástupkyně ředitelky

Telefon: +420 774 981 600

E-mail: adela@house-of-english.cz

Informace o kurzech pro druhý stupeň, SŠ, dospělé a firmy:

Mgr. Věra Pohlová

PR Manager and Course Coordinator II

Telefon: +420 774 225 855 

E-mail: verka@house-of-english.cz