Obchodní podmínky

Podmínky pro účast v kurzech:

 • Student je do kurzu skutečně přihlášen až po uhrazení kurzovného. Do té doby se jeho přihláška považuje za nezávaznou.
 • Kurzovné bude vráceno v případě, že dojde ke zrušení kurzu ze strany poskytovatele z důvodu nedostatečného počtu studentů potřebného k otevření kurzu.
 • V případě nemoci, nebo jiného závažného důvodu bude ukončení kurzu řešeno individuální dohodou.
 • V případě, že klient zruší svoji účast na Cool Saturday týden před zahájením je účtován storno poplatek 30%. V případě, že zruší v den konání Cool Saturday je účtován 100% storno poplatek.
 • Zasláním přihlášky nebo odevzdáním vyplněné přihlášky do kurzu student souhlasí s obchodními podmínkami a zásadami zpracování osobních údajů.
 • Prázdniny a svátky jsou stanoveny vždy na jeden školní rok a jsou uvedeny na webových stránkách. Tyto informace jsou pro studenta nebo jeho zákonného zástupce závazné a je povinen si je prostudovat. Není povinností jazykové školy na ně studenta písemně upozorňovat a neshodují se vždy s oficiálními státními prázdninami a svátky.
 • Pokud si student při individuální výuce přeje zrušit hodinu, musí tak učinit nejpozději 24 hodin před zahájením výuky. V kratším čase je třeba hodinu zaplatit celou.
 • V případě kurzů, kde je více jak jeden student, hodina musí být vždy zaplacena celá, ať už je na hodině jeden nebo více studentů.
 • Náhradní hodina v dětských kurzech je poskytována 1x za pololetí v případě, že je student držitelem bonusové karty dle podmínek jazykové školy náhradní hodina ve formě zábavné soboty nebo hodiny anglické gramatiky.
 • Bonusové karty mají platnost pouze po dobu školního roku na který jsou vystaveny.
 • Účastník, který velmi výrazně narušuje výuku, může být z kurzu vyloučen bez náhrady.
 • Učebnice je v ceně kurzovného pouze při absolvování celého školního roku, v případě ukončení kurzu předčasně, bude vystavena faktura na doplatek za učebnici.
 • Přihláškou do kurzu angličtiny se student zavazuje absolvovat celý kurz a zaplatit za něj celou částku, ať už je rozdělena do 1, 2 nebo 4 splátek.
 • Pokud student ztratí učebnici nebo pracovní sešit nebo výukové materiály, které jsou v ceně kurzovného a zažádá o o nové, bude mu na ně vystavena faktura. Pokud student nastoupí pouze na 1 semestr, učebnice ani výukové materiály v ceně nejsou a bude mu vystavena faktura.
 • Osobní údaje budou zpracovány dle zásad zpracování osobních údajů, které jsou k dispozici na webových stránkách školy.
 • Odesláním nebo odevzdáním vyplněné přihlášky student souhlasí se zasíláním emailů a případným použitím fotografií a videí z výuky a akcí na internetových stránkách školy a to i po dobu následujících tří let od ukončení studia ve škole.
 • Změna podmínek vyhrazena.
 • V případě zásahu vyšší moci či z důvodu nařízení vlády o uzavření školy si škola vyhrazuje právo přejít na online distanční výuku a to jak pro skupinové, individuální i firemní kurzy.
 • V případě anglických táborů je studentovi po zaslání závazné přihlášky, odeslána zálohová faktura na kurz. Zbývající část musí být zaplacena nejpozději 1 měsíc před zahájením tábora.  30%  z kurzovného je nevratná záloha v případě odstoupení od účasti na táboře v případě zrušení tábora 1 měsíc před jeho zahájením.
 • Minutový kredit online kurzů s českým lektorem či rodilým mluvčím má omezenou platnost:
  • Lhůta pro vyčerpání 1000 minut s jedním lektorem (českým lektorem či rodilým mluvčím) je 180 dní.
  • Lhůta pro vyčerpání balíčku 500 minut s českým lektorem, rodilým mluvčím nebo v kombinaci je 100 dní.
 • Pokud se klient nevyjádří k zaslanému online lesson report do 24 hodin, považuje se tento za schválený.
 • Pokud není online výuka zrealizována z důvodů technických problémů studenta, domluvená lekce propadá.
 • Pokud není výuka zrealizována z důvodů techických problémů na straně lektora, lektor je povinen výuku nahradit ve smluveném termínu.
 • Stejný lektor je garantován (vyjma vážných např. zdravotních problémů) vždy jen na 500 minut balíčku.
 • V případě naplnění kurzu bude otevřen další kurz v jiném než výše uvedeném termínu. Jazyková škola si vyhrazuje právo posunout začátek kurzu o max 30 minut na začátku školního roku.
 • Některé kurzy jsou organizovány neziskovou organizací KLIDvHK,z.s. ve spolupráci a pod metodickou záštitou Jazykové školy H.O.E. s.r.o.
 • Vzhledem ke covidové situaci si jazyková škola vyhrazuje právo nepřijmout do hodiny studenta, který bude vykazovat silné známky respiračního onemocnění. Děkujeme za ohleduplnost.
 • Na začátku každého školního roku navyšujeme cenu o inflaci.

Kontaktní informace

Jazyková škola H.O.E. s.r.o. (House of English)
Učebny: Wonkova 340, Hradec Králové
Sídlo: Zelená 764, 500 04 Hradec Králové
Do obchodního rejstříku zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové dne 4.června 2013, oddíl C, vložka 32301.

IČO 01730126

Obecné informace:

Mgr. Katina Chalupová

ředitelka jazykové školy

Telefon: +420 777 314 220

E-mail: info@house-of-english.cz

Informace o kurzech pro předškoláky a první stupeň, informace k online kurzům:

Bc. Adéla Vejvodová

zástupkyně ředitelky

Telefon: +420 774 981 600

E-mail: adela@house-of-english.cz

Informace o kurzech pro druhý stupeň, SŠ, dospělé a firmy:

Mgr. Věra Pohlová

PR Manager and Course Coordinator II

Telefon: +420 774 225 855 

E-mail: verka@house-of-english.cz