Obchodní podmínky

Podmínky pro účast v kurzech:

 • Student je do kurzu skutečně přihlášen až po uhrazení kurzovného. Do té doby se jeho přihláška považuje za nezávaznou.
 • Kurzovné bude vráceno v případě, že dojde ke zrušení kurzu ze strany poskytovatele z důvodu nedostatečného počtu studentů potřebného k otevření kurzu.
 • V případě nemoci, nebo jiného závažného důvodu bude ukončení kurzu řešeno individuální dohodou.
 • V případě, že klient zruší svoji účast na Cool Saturday týden před zahájením je účtován storno poplatek 30%. V případě, že zruší v den konání Cool Saturday je účtován 100% storno poplatek.
 • Zasláním přihlášky nebo odevzdáním vyplněné přihlášky do kurzu student souhlasí s obchodními podmínkami a zásadami zpracování osobních údajů.
 • Prázdniny a svátky jsou stanoveny vždy na jeden školní rok a jsou uvedeny na webových stránkách. Tyto informace jsou pro studenta nebo jeho zákonného zástupce závazné a je povinen si je prostudovat. Není povinností jazykové školy na ně studenta písemně upozorňovat a neshodují se vždy s oficiálními státními prázdninami a svátky.
 • Pokud si student při individuální výuce přeje zrušit hodinu, musí tak učinit nejpozději 24 hodin před zahájením výuky. V kratším čase je třeba hodinu zaplatit celou.
 • V případě kurzů, kde je více jak jeden student, hodina musí být vždy zaplacena celá, ať už je na hodině jeden nebo více studentů.
 • Náhradní hodina v dětských kurzech je poskytována 1x za pololetí v případě, že je student držitelem bonusové karty dle podmínek jazykové školy náhradní hodina ve formě zábavné soboty nebo hodiny anglické gramatiky.
 • Bonusové karty mají platnost pouze po dobu školního roku na který jsou vystaveny.
 • Účastník, který velmi výrazně narušuje výuku, může být z kurzu vyloučen bez náhrady.
 • Učebnice je v ceně kurzovného pouze při absolvování celého školního roku, v případě ukončení kurzu předčasně, bude vystavena faktura na doplatek za učebnici.
 • Přihláškou do kurzu angličtiny se student zavazuje absolvovat celý kurz a zaplatit za něj celou částku, ať už je rozdělena do 1, 2 nebo 4 splátek.
 • Pokud student ztratí učebnici nebo pracovní sešit nebo výukové materiály, které jsou v ceně kurzovného a zažádá o o nové, bude mu na ně vystavena faktura. Pokud student nastoupí pouze na 1 semestr, učebnice ani výukové materiály v ceně nejsou a bude mu vystavena faktura.
 • Osobní údaje budou zpracovány dle zásad zpracování osobních údajů, které jsou k dispozici na webových stránkách školy.
 • Odesláním nebo odevzdáním vyplněné přihlášky student souhlasí se zasíláním emailů a případným použitím fotografií a videí z výuky a akcí na internetových stránkách školy a to i po dobu následujících tří let od ukončení studia ve škole.
 • Změna podmínek vyhrazena.
 • V případě zásahu vyšší moci či z důvodu nařízení vlády o uzavření školy si škola vyhrazuje právo přejít na online distanční výuku a to jak pro skupinové, individuální i firemní kurzy.
 • V případě anglických táborů je studentovi po zaslání závazné přihlášky, odeslána zálohová faktura na kurz. Zbývající část musí být zaplacena nejpozději 1 měsíc před zahájením tábora.  30%  z kurzovného je nevratná záloha v případě odstoupení od účasti na táboře v případě zrušení tábora 1 měsíc před jeho zahájením.
 • Minutový kredit online kurzů s českým lektorem či rodilým mluvčím má omezenou platnost:
  • Lhůta pro vyčerpání 1000 minut s jedním lektorem (českým lektorem či rodilým mluvčím) je 6 měsíců.
  • Lhůta pro vyčerpání balíčku 500 minut s českým lektorem, rodilým mluvčím nebo v kombinaci je 2,5 měsíce.
 • Pokud se klient nevyjádří k zaslanému online lesson report do 24 hodin, považuje se tento za schválený.
 • Pokud není online výuka zrealizována z důvodů technických problémů studenta, domluvená lekce propadá.
 • Pokud není výuka zrealizována z důvodů techických problémů na straně lektora, lektor je povinen výuku nahradit ve smluveném termínu.
 • V případě naplnění kurzu bude otevřen další kurz v jiném než výše uvedeném termínu. Jazyková škola si vyhrazuje právo posunout začátek kurzu o max 30 minut na začátku školního roku.
 • Některé kurzy jsou organizovány neziskovou organizací KLIDvHK,z.s. ve spolupráci a pod metodickou záštitou Jazykové školy H.O.E. s.r.o.
 • Vzhledem ke covidové situaci si jazyková škola vyhrazuje právo nepřijmout do hodiny studenta, který bude vykazovat silné známky respiračního onemocnění. Děkujeme za ohleduplnost.

Kontaktní informace

Jazyková škola H.O.E. s.r.o. (House of English)
Sídlo: Zelená 764, 500 04 Hradec Králové
Učebny: Wonkova 340, Hradec Králové
 
Do obchodního rejstříku zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové dne 4.června 2013, oddíl C, vložka 32301.
 

IČO 01730126

Telefon: +420 777 314 220
E-mail: info@house-of-english.cz